ناخن شست پا. دکتر رجایی. فوق تخصص جراحی پا و مج پا
,

فرو رفتن ناخن در گوشت شست پا

یکی از مشکلات شست پا فرو رفتن ناخن در گوشت می باشد. ناخن شست پا. دکتر رجایی. فوق تخصص جراحی پا و مچ پا علت اصلی این بیماری ناخن های پهن، کفش های نامناسب و کوتاه کردن ناخن به شیوه نادرست می باشد. ناخن شست پا. دکتر رجایی. فوق تخصص جراحی پ…